GETEC Infra: usługi dla parków przemysłowych

Kompleksowy pakiet dla obiektów przemysłowych

GETEC poszerza zakres usług dla parków przemysłowych i chemicznych. Dzięki GETEC Infra paneuropejski dostawca usług energetycznych przejmuje nie tylko dostawy energii, ale również usługi powiązane, takie jak infrastruktura sieciowa, logistyka, straż pożarna, bezpieczeństwo, substancje niebezpieczne i wiele innych. Dla lokalizacji przemysłowych oznacza to kompleksowy serwis i wszystkie usługi z jednego źródła. Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie w zaopatrywaniu firm chemicznych. GETEC niezawodnie zaopatruje w ciepło, parę wodną i energię elektryczną kilku globalnych graczy w branży.

Parki przemysłowe w transformacji

Dziś duże przedsiębiorstwa chemiczne koncentrują się przede wszystkim na swojej podstawowej działalności. Produkcja częściowa lub marginalna jest wydzielana lub sprzedawana prywatnym inwestorom. W ten sposób z dawnego zintegrowanego zakładu chemicznego powstaje park przemysłowy z wieloma firmami o bardzo różnych wymaganiach wobec operatora infrastruktury. W rezultacie lokalne firmy często muszą tworzyć własne koncepcje dostaw i środki infrastrukturalne.

Dzięki zakresowi usług GETEC Infra lokalizacja jest postrzegana całościowo i kompleksowo. W tym przypadku powstaje synergia między przedsiębiorstwami, wdrażane są działania na rzecz efektywności i wykorzystuje się potencjały oszczędnościowe.


GETEC Infra: wszystko z jednej ręki

Kompletny pakiet GETEC Infra obejmuje następujące usługi

  • redukcja kosztów poprzez optymalizację i łączenie
  • nabycie przez GETEC Infra parków przemysłowych w formie transakcji asset lub share deal
  • możliwy udział firm lokalnych
  • osoba kontaktowa i rozwiązująca problemy dla wszystkich firm w parku przemysłowym we wszystkich kwestiach związanych z infrastrukturą
  • znajomość GETEC GROUP
  • wykorzystanie efektów synergii pomiędzy firmami w danej lokalizacji
  • podział zadań między kilka osób kontaktowych
  • finansowanie

 

Jednym z najważniejszych czynników lokalizacji w parku przemysłowym jest zaopatrzenie w energię. GETEC posiada specyficzne know-how i wieloletnie doświadczenie w sektorze usług energetycznych. Aby zoptymalizować dostawy energii i zwiększyć potencjał w zakresie efektywności energetycznej, często celowe jest przejmowanie istniejących lub nowo budowanych elektrowni i optymalizacja ich lokalizacji. Ponadto dostawy energii pierwotnej, takiej jak gaz ziemny i energia elektryczna, są oferowane w ramach zorganizowanych zakupów za pośrednictwem grup bilansowania GETEC. Kolejnym celem jest generowanie środków efektywności dla lokalizacji przemysłowej w celu poprawy sytuacji gospodarczej i energetycznej przedsiębiorstw. Proces produkcyjny klienta jest badany pod kątem potencjałów oszczędności energii, które są analizowane, koncentrowane i wykorzystywane. GETEC wnosi swój wkład w postaci doświadczeń z odzysku ciepła, w szczególności przemiany ciepła. W ten sposób można opracować dostosowaną do potrzeb, całościową koncepcję energetyczną dla firm zlokalizowanych w parku przemysłowym, która jest zarówno ekonomiczna, jak i przyjazna dla środowiska.


Kompetencje dla parków przemysłowych

Na początku 2016 r. GETEC przejął usługi infrastrukturalne dla EMMTEC Industry & Businesspark w Emmen (Holandia). Park przemysłowy o powierzchni 115 hektarów jest drugim co do wielkości w Holandii i zatrudnia ponad 1300 pracowników w różnych firmach, będąc jednym z największych pracodawców w regionie. Park przemysłowy skupia się w szczególności na (bio-)polimerach i jest wiodącym parkiem przemysłowym w Europie.

GETEC przejął park przemysłowy Friedrichsort w Kilonii w 2001 roku. GETEC jest w pełni odpowiedzialny za dostawy energii i mediów, zarządzanie instalacjami i budynkami w ramach indywidualnych rozwiązań kontraktowych dla klientów parku przemysłowego, przejmując przy tym ryzyko funkcjonalne i kosztowe. Park przemysłowy, zatrudniający około 1200 pracowników i zajmujący powierzchnię 65 ha w Kilonii, stanowi duży ośrodek przemysłowy i jest ważnym pracodawcą.

Zeitz Chemical and Industrial Park GETEC zaopatruje kilka lokalnych przedsiębiorstw w ciepło, parę wodną i energię elektryczną z własnych elektrociepłowni. GETEC zaplanował, wybudował i sfinansował elektrownie w ramach kontraktów, a obecnie zajmuje się ich eksploatacją. Ponadto GETEC opracował indywidualne rozwiązanie dla firmy chemicznej Radici w celu termicznego wykorzystania szkodliwego dla klimatu podtlenku azotu wytwarzanego podczas produkcji.


 

Generowany wzrost, zasoby pod ochroną

 

Osiągnięcie wzrostu przy zwiększonym zużyciu energii i surowców nie jest możliwe ze względu na zmiany klimatyczne i ograniczony charakter zasobów. Jako innowacyjny dostawca usług, GETEC pomaga swoim klientom w generowaniu wzrostu przy jednoczesnej oszczędności zasobów dzięki efektywności we wszystkich obszarach. Instalacje wytwarzające energię i zakłady produkcyjne są postrzegane całościowo w celu opracowania rozwiązań technologicznych optymalnie dostosowanych do lokalizacji, wykorzystania potencjałów efektywności i wcześniej niewykorzystanych zasobów. Lider rynku w sferze energetycznych umów serwisowych stworzył już ponad 1500 zakładów energetycznych. Zakłady przemysłowe i złożone nieruchomości są zaopatrywane w ciepło, parę wodną, chłód i energię elektryczną wydajnie i ekologicznie. Gama usług sięga od planowania i eksploatacji po zarządzanie paliwem i konserwację.

Dzięki GETEC Infra przedsiębiorstwo zyskuje pewniejszy fundament swojej strategii efektywności, a w przypadku kompletnych parków przemysłowych i chemicznych skupia się nie tylko na zaopatrzeniu w energię, ale także np. na zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków. Lokalizacja jest rozpatrywana całościowo, zadania są łączone, a GETEC jest punktem kontaktowym i rozwiązuje problemy w przypadku wszystkich pytań dotyczących infrastruktury. Pozwala to na redukcję kosztów i osiągnięcie synergii dla zlokalizowanych tam firm.

W Emmen (Holandia) GETEC kupił od holenderskiego dostawcy energii NUON park przemysłowy Emmtec Industry & Business Park, zdominowany przez przemysł chemiczny. W tym celu powstała spółka zależna GETEC Infra NL B.V. W duchu ciągłości i odnowy kontynuuje dostawy energii i usługi infrastrukturalne poprzedniego operatora Emmtec Service B.V., a jako pracodawca korzysta z doświadczeń około 200 byłych pracowników Emmtec. Technologiczny know-how GETEC i perspektywa zewnętrzna łączą się z umiejętnościami lokalnych pracowników w celu formułowania owocnych pomysłów. 

115-hektarowy park przemysłowy w Emmen jest drugim co do wielkości w Holandii, a zatrudniając 1300 pracowników w różnych przedsiębiorstwach, jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zakład zajmuje wiodącą pozycję w Europie w syntezie (bio-)polimerów. Sercem instalacji wytwarzania energii jest wysokowydajna turbina gazowo-parowa, elektrownia (CCGT) o mocy elektrycznej 60 MW i produkcji pary 200 ton na godzinę.

Oprócz dostaw energii elektrycznej, gazu i ciepła, kompletny pakiet obejmuje zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, infrastrukturę sieciową dla mediów zasilających oraz administrację i rozliczanie wszystkich usług infrastrukturalnych w parku chemicznym. Świadczone są również inne usługi, takie jak ochrona, zarządzanie obiektem, logistyka transportu i dystrybucja. GETEC wykracza zatem daleko poza swoją działalność podstawową i oferuje wszystkie usługi infrastrukturalne z jednego źródła. Firmy mogą korzystać z kompetencji GETEC jako wiodącego na rynku dewelopera indywidualnie dopasowanych rozwiązań technicznych w zakresie termicznego wykorzystania gazów słabych, specjalnych i klimatycznych lub wykorzystania ciepła odpadowego.

GETEC opracował na przykład model energetycznej umowy serwisowej dla kompletnej dostawy oleju termicznego i pary do zakładu Speyer producenta specjalnych chemikaliów Haltermann Carless Deutschland GmbH, umożliwiający współspalanie nieużywanych wcześniej wysokokalorycznych i wybuchowych gazów z instalacji odciągowych.  Allessa Chemie GmbH z Frankfurtu-Fechenheim produkuje gaz niskokaloryczny, który również musiał zostać wykorzystany jako paliwo. GETEC opracował wysokowydajną instalację skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na bazie wielopaliwowej, wykorzystującej także spaliny.

Dzięki innowacyjnej technologii ciepło odpadowe z procesów przemysłowych może być teraz wykorzystywane również w  opłacalny sposób. Fizyczna zasada działania transformatora ciepła jest znana od lat 50. XX wieku. GETEC rozwinął ten proces i wprowadził w etap dojrzałości rynkowej. Celem było doprowadzenie ciepła odpadowego z niskiego do wyższego poziomu temperatury, wymaganego na przykład do procesów gotowania, parowania lub suszenia. W Staßfurt firma GETEC uruchomiła instalację pilotażową, w której 50 procent ciepła odpadowego jest podgrzewane z 90 do 120°C bez dodatkowego wkładu energii. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu połączeniu procesów absorpcji i desorpcji; przy czym ciepło skraplania jest wykorzystywane do wytwarzania pary wodnej. Dzięki instalacjom wielkościowo porównywalnymi z instalacjami w Staßfurcie technologia ta może zaoszczędzić do 30 TWh lub 15 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

Dzięki tym możliwościom technologicznym, odnawialnym źródłom energii i technologiom magazynowania celem w rozwoju infrastruktury parków chemicznych jest umożliwienie jednocześnie ekonomicznych i bezpiecznych dostaw.

Przejęcie parku przemysłowego w Emmen było ważnym krokiem w kierunku dalszej internacjonalizacji. Jako lider rynku w zakresie energetycznych umów serwisowych, dostarczania usług w sferze energii i zasilania, GETEC działa na terenie Niemiec, Austrii, Węgier, Szwajcarii, krajów Beneluksu, Polski i Czech. W ciągu najbliższych kilku lat GETEC zamierza przejąć kolejne parki chemiczne w Europie.

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...