Efektywność energetyczna w przemyśle – koncepcje i realizacja

Działania na rzecz efektywności energetycznej w przemyśle stanowią decydujący element w procesie równoważenia pomiędzy rentownością i rozwojem przedsiębiorstwa z jednej strony, a dążeniem do realizacji celów polityki środowiskowej oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów z drugiej strony. GETEC oferuje ekonomiczne i efektywne rozwiązania w zakresie dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych w Niemczech i w Europie.

Technologie GETEC dla energooszczędnych gałęzi przemysłu

GETEC zapewnia wielu odbiorcom przemysłowych ekonomiczne i efektywne dostawy następujących mediów

 • ciepło
 • para
 • energia elektryczna
 • zimno
 • oświetlenie
 • gaz przemysłowy  

Kierujemy się życzeniami i możliwościami naszych klientów i przekonujemy szerokim asortymentem:

 • technologii w zakresie wydajności energetycznej
 • wielkości instalacji
 • paliw

Efektywne energetycznie rozwiązania w zakresie dostaw dla przedsiębiorstw przemysłowych

Dla przedsiębiorstwa decyzja o podjęciu środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej jest nie tylko skuteczna w kontekście opinii publicznej, lecz również przynosi korzyści ekonomiczne, między innymi dzięki dotacjom koordynowanym przez państwo. Rodzaj działań jest bardzo zróżnicowany i sięga od prostej modernizacji napędów elektrycznych lub systemów oświetleniowych aż po złożone koncepcje w kontekście wykorzystania ciepła odpadowego i integracji ciepła procesowego z włączeniem i rozwojem nowych technologii. 

Największymi przeszkodami w realizacji działań na rzecz efektywności są wymagane przez przedsiębiorstwa okresy amortyzacji inwestycji oraz nieplanowany budżet na takie działania.

Znaczenie efektywności energetycznej

Każdej możliwej formie zmiany, takiej jak ruch, reakcje chemiczne, życie biologiczne czy wzrost, towarzyszy transformacja energii. Sama energia ma wiele twarzy: jest chemicznie związana w postaci cząsteczek, jest odczuwalna w postaci ciepła, może być postrzegana w postaci światła, ukrywa się za prędkością, falami czy prądem elektrycznym. Czai się w jeziorze wysoko w górach i pokazuje swój potencjał w szalejących potokach lub grzmotach burz. Według Alberta Einsteina nawet sama masa jest formą energii. 

Możliwość wytwarzania ciepła i światła z chemicznie związanej energii poprzez kontrolowanie ognia już setki tysięcy lat temu umożliwiła naszym przodkom stworzenie nowych siedlisk i pozyskanie źródeł żywności. Jednak dopiero odkrycie technicznego przekształcenia ciepła w energię kinetyczną położyło podwaliny pod rewolucję przemysłową. 

Przekształcanie energii, a tym samym jej aktywne wykorzystywanie, nie jest już wyłączną odpowiedzialnością natury, lecz zadomowiło się we wszystkich dziedzinach naszego życia. 

W tym kontekście energia pierwotna to pierwotna forma energii dostępna dla człowieka przed jakąkolwiek transformacją przez niego, np. chemicznie związana w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym i biomasie, ale także w postaci światła słonecznego, lub jako energia kinetyczna wiatru czy wiele innych.

Od początku rewolucji przemysłowej zużycie energii pierwotnej przez społeczeństwo jest miarą dobrobytu i wzrostu gospodarczego. Ale to właśnie wzrost gospodarczy i ciągle rosnąca populacja ludzkości prowadzą do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną – z dobrze znanymi konsekwencjami. Globalne zmiany klimatyczne ze wszystkimi ich aspektami są wyraźnie przyspieszane przez emisję szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych, będących efektem wykorzystania energii przez ludzi. 

Nie tylko ze względu na odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, ale również ze względu na skończoność kopalnych źródeł energii wzrasta presja emocjonalna i rosną polityczne wysiłki na rzecz ochrony pierwotnych źródeł energii z kopalnych zasobów przy jednoczesnym utrzymaniu dalszego wzrostu. 

Możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów jest cechą charakterystyczną nowoczesnej gospodarki. W przeciwieństwie do pojęcia stopnia sprawności, efektywność energetyczna w przemyśle nie jest ograniczona do jednej jednostki, jak np. zużycie energii do wkładu energetycznego. Jest to raczej termin zmienny, który należy rozumieć jako miarę nakładów na energię pierwotną w odniesieniu do dowolnego produktu przemysłowego. Efektywne energetycznie systemy w przemyśle i handlu oszczędzają zasoby, nie zagrażając wytwarzaniu produktów, a tym samym podaży i co za tym idzie wzrostowi gospodarczemu. 

Zobowiązanie polityczne i dotacje na efektywność energetyczną

Ratyfikując protokół z Kioto i związane z nim cele redukcji emisji CO2, rząd niemiecki zobowiązał się do znacznej redukcji własnych emisji. 

W kolejnych latach w kontekście zaangażowania politycznego, szczególnie w Niemczech, popularne stało się pojęcie „rewolucji energetycznej”. Oznacza to ekspansję energii odnawialnych (często nazywanych również alternatywnymi źródłami energii) w ramach niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG), a także stopniowe odejście od energetyki jądrowej i wdrożenie opłat na bazie EEG. Celem niemieckiej ustawy o energiach odnawialnych jest ułatwienie wprowadzenia na rynek technologii wykorzystania alternatywnych źródeł energii poprzez prawnie ustalone taryfy gwarantowane. Koszty z tego tytułu są przenoszone na odbiorców pod nazwą opłaty EEG.

W celu utrzymania konkurencyjności energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych niektóre sektory zostały zwolnione z opłaty EEG. Jednakże ze względu na presję społeczną, rosnące koszty energii ponoszone przez odbiorców prywatnych i przedsiębiorstwa, które nie są zwolnione z opłaty EEG, nastąpiło utrudnienie uzyskania zwolnienia z tych opłat lub poziom zwolnienia został zmniejszony, w zależności od sektora i technicznych warunków ramowych. Jest to kolejny powód, dla którego temat efektywnego wykorzystania energii i zasobów jest bardziej niż kiedykolwiek częścią społecznych dyskusji. 

Ponadto w Niemczech oferowane są liczne zachęty do realizacji odpowiednich przedsięwzięć. Na przykład w ramach ustawy o skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG)), rozwój zdecentralizowanych kogeneratorów (CHP) jest wspierany poprzez gwarantowane taryfy. Ma to jednak miejsce tylko w przypadku spełnienia tzw. kryterium wysokiej efektywności.  Oznacza to, że łączna sprawność musi w sposób udokumentowany wynosić co najmniej 75% (sprawność cieplna plus sprawność elektryczna). Jest to osiągalne z reguły tylko wtedy, gdy można wykorzystać dużą część niskotemperaturowego ciepła odpadowego z kogeneratora. Działania służące spełnieniu kryterium wysokiej efektywności mogą być również wspierane przez ustawę KWKG. Może to być na przykład rozbudowa specjalnych sieci ciepłowniczych lub rozwój i wykorzystanie nowych lub specjalnych technologii w celu wykorzystania ciepła o niskiej temperaturze.     

Ponadto zarówno przez federalne ministerstwo gospodarki i energii (BMWi), jak i ministerstwo ochrony środowiska i przyrody, budownictwa i bezpieczeństwa jądrowego (BMU) i federalny urząd ds. ekonomii i kontroli eksportu (BAFA) w BMWi stworzone zostały programy wspierania działań na rzecz efektywności energetycznej. 

Dotacje te mają zazwyczaj formę wspierania projektów poprzez częściowe dofinansowanie i są przyznawane w formie bezzwrotnej. Kwota udziału waha się od 20 do 80% w zależności od programu finansowania i wspieranego projektu lub przedsięwzięcia i jest ograniczona do jednej maksymalnej kwoty na projekt, beneficjenta i okres. 

Na przykład BMWi wprowadziło dalszą zachętę do wdrażania środków w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle poprzez ogłoszenie w dniu 12 grudnia 2013 r. dyrektywy w sprawie promowania energooszczędnych i przyjaznych dla klimatu procesów produkcyjnych w przemyśle oraz ogłoszenie zmiany tej dyrektywy z dnia 7 kwietnia 2014 r. W związku z tym kwota dotacji może wynieść do 20% wydatków kwalifikowalnych przy maksymalnym poziomie 1 500 000 EUR na projekt. W tym kontekście udziela się wsparcia w szczególności na przejście z procesów produkcyjnych i metod produkcji na energooszczędne technologie lub przedsięwzięcia na rzecz efektywnego wykorzystania energii z procesów produkcyjnych lub instalacji produkcyjnych (Wykorzystanie ciepła odpadowego) w ramach przedsiębiorstwa.

Ponadto można również promować indywidualne przedsięwzięcia służące do optymalizacji systemowej. Może to obejmować na przykład odnowienie

 • silników i napędów elektrycznych,
 • pomp,
 • wentylatorów,
 • wytwornic sprężonego powietrza

jak również instalacji do odzysku ciepła w wytwornicach sprężonego powietrza lub systemy oświetleniowe oparte na technologii LED.

Dodatkowe kwalifikujące się przedsięwzięcia mogą obejmować wydatki na doradztwo energetyczne lub instalację systemów zarządzania energią oraz niezbędnych urządzeń elektrycznych, pomiarowych i kontrolnych.

W ramach różnych programów promocyjnych niemieckiego banku rozwoju KfW można również zaciągać korzystne kredyty na działania efektywnościowe i projekty mające na celu ochronę klimatu.

Efektywność energetyczna tworzy miejsca pracy      

W przeszłości stosunkowo niewielkie znaczenie przywiązywano do efektywnego wykorzystania pierwotnych źródeł energii w planowaniu i wdrażaniu procesów produkcyjnych w przemyśle. Przyczynami były częściowo brak innych technologii, lecz podstawowym czynnikiem były niskie ceny energii pierwotnej. Z dzisiejszego punktu widzenia, a także w przyszłych rozważaniach, te warunki ramowe zmieniły się i będą ulegać dalszym zmianom. Dotyczy to w szczególności aspektów politycznych, cen giełdowych energii pierwotnej i wtórnej, jak również dostępności nowych technologii i efektywnego dalszego rozwoju już istniejących technologii i procesów produkcyjnych. 

Działania na rzecz efektywności energetycznej oferują ogromny potencjał w wielu sektorach, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i dla indywidualnych przedsiębiorców, zewnętrznych dostawców usług energetycznych i doradców energetycznych. Realizacja takich projektów prowadzi nie tylko do rozwoju sektora usług energetycznych, który tworzy tam miejsca pracy, ale w dłuższej perspektywie przynosi również przewagę konkurencyjną bardziej energooszczędnej firmie. Zmniejsza to jednostkowe koszty energetyczne produktu, a tym samym również jego koszty produkcji. W zależności od elastyczności cenowej popytu, można zwiększyć moce produkcyjne, obroty i zyski firmy, tworząc w ten sposób dodatkowe miejsca pracy. 

Największą przeszkodą we wdrażaniu przedsięwzięć zwiększających efektywność w przemyśle są wymagania w zakresie okresów amortyzacji. „We wszystkich gałęziach przemysłu dla maszyn energooszczędnych wymagany jest średni okres amortyzacji wynoszący 30 miesięcy. To zbyt wysokie wymaganie”. To wynik badania wskaźnika efektywności energetycznej w roku 2013, przeprowadzonego przez Instytut Efektywności Energetycznej w Produkcji (EEP) Uniwersytetu w Stuttgarcie, Federację Przemysłu Niemieckiego (BDI), Niemiecką Agencję Energetyczną (dena) oraz TÜV Rheinland. Zgodnie z tym wynikiem, większość firm jest świadoma potencjału, możliwości i perspektywy sukcesu, ale działania i cele związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej są ograniczone i pozostają na zbyt niskim poziomie. „W porównaniu z rzeczywistym potencjałem, cele nie są wystarczająco ambitne”. To następny wynik badania dotyczącego wskaźnika efektywności energetycznej, przeprowadzonego w 2013 roku.


Przedsięwzięcia w celu zwiększania efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle są bardzo zróżnicowane. Należy szczegółowo przeanalizować i ocenić, jakie możliwości ma przedsiębiorstwo. Oprócz cech charakterystycznych dla przemysłu i cech technicznych, obecne i prognozowane ceny energii również ograniczają rentowność niektórych środków. Także takie aspekty jak

 • wymagania w zakresie dostaw i dostępności,
 • zarządzanie ryzykiem oraz
 • analizy ryzyka

odgrywają rolę w procesie podejmowania decyzji.

W zakresie efektywności energetycznej energii cieplnej należy najpierw rozważyć systemy zarządzania energią. W większości przypadków dotyczy to modernizacji systemów regulacji i sterowania oraz intuicyjnej wizualizacji parametrów energetycznych i procesowych. Wymaga to zainstalowania odpowiednich czujników w całym procesie produkcyjnym w celu rejestrowania i analizy przepływu ciepła. W procesie tym często wprowadzane są zmiany systemowe. Celem jest przy tym maksymalna integracja ciepła procesowego. Tak zwane analizy punktów zbliżenia pomagają zarówno w identyfikacji potencjalnych „źródeł ciepła i rozpraszaczy ciepła” w całym procesie produkcyjnym, jak i w opracowywaniu nowych koncepcji struktur zużycia. W ten sposób zużyta energia pierwotna może być maksymalnie wykorzystana bez generowania niepotrzebnych strat poprzez konwersję energii.

Dzięki decentralizacji dostaw energii w kierunku modułowych i wydajnych kogeneratorów można zminimalizować straty dystrybucyjne i transformatorowe. Istotą tej technologii, oprócz utrzymania przywileju własnej produkcji energii elektrycznej (obniżenie opłaty z tytułu EEG od energii elektrycznej wytwarzanej i zużywanej we własnej produkcji), jest wysoka ogólna wydajność w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Stosowane są głównie silniki zasilane gazem i olejem. Napędzają one prądnice wytwarzające energii elektrycznej, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie ciepła odpadowego i ciepła z procesu chłodzenia. Alternatywnie można wykorzystywać turbiny gazowe, specjalne koncepcje ogniw paliwowych lub silniki Stirlinga bądź inne technologie spalania z późniejszym zużyciem pary lub zastosowaniem procesu ORC. Celem musi być zawsze spełnienie kryterium wysokiej sprawności (> 75% całkowitego stopnia sprawności), aby mieć do dyspozycji źródło energii elektrycznej dotowane przez państwo w ramach ustawy KWKG.  

W fizyce klasycznej pierwsze prawo termodynamiki to prawo zachowania energii: energia nie może być produkowana z niczego i nie może zniknąć w niczym. Energia może być tylko przekształcana z jednej postaci na inną. Drugie prawo termodynamiki stosuje dodatkową wielkość termodynamiczną, a mianowicie entropię. Zgodnie z nim jakakolwiek spontaniczna reakcja prowadzi do jej zwiększania, przy czym entropia może być również użyta do zdefiniowania technicznej użyteczności danej postaci energii. Anergia jest częścią postaci energii, która nie może być dłużej wykorzystywana technicznie, natomiast egzergia jest jej użyteczną częścią. 

Na przykład ciepło nie zawsze jest równoważne ciepłu – poziom temperatury określa bowiem udział egzergii, a tym samym jakość ciepła. W kontekście optymalizacji egzergetycznej można wykorzystać potencjały, które zazwyczaj pozostają niewykorzystane w dużych sieciach parowych przedsiębiorstw. Stacje redukcji ciśnienia są zwykle używane do łączenia sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, a pojedyncze rozdzielacze pary są zasilane z wyższego poziomu ciśnienia lub temperatury przez zawory dławiące. W tych miejscach energia pozostaje co prawda zachowana, lecz część egzergii jest przekształcana w anergię. 

W mikroturbinach lub maszynach wyporowych zamiast zaworów dławiących potencjał ten może być wykorzystany do wykonania prac technicznych i np. do zastąpienia energii elektrycznej.

Wykorzystanie ciepła odpadowego może znacząco przyczynić się do efektywnego wykorzystania źródeł energii, a tym samym do oszczędności energii w przemyśle. Często w procesach przemysłowych znaczna część zużywanej energii nie pozostaje w produkcie, lecz jest oddawana do środowiska w postaci ciepła. Ponowne wprowadzenie tego ciepła do procesu wymaga dużych nakładów technicznych. Nakładów, które się opłacają! 

W ogólnym bilansie instalacji wytwarzającej energię, w całym okresie eksploatacji lub w okresie obowiązywania umowy większość kosztów jest spowodowana zakupem paliwa. Obsługa kapitałowa inwestycji jest natomiast stosunkowo niewielkim elementem. W przypadku technologii wykorzystania ciepła odpadowego nie występują koszty pozyskiwania paliwa. W związku z tym korzyści, czyli odzyskana energia bądź zastąpienie energii pierwotnej lub wtórnej, są obciążane jedynie koniecznością obsługi kapitałowej inwestycji. W wielu przypadkach uzasadnia to duże nakłady sprzętowe. 

Oprócz źródła ciepła odpadowego, a tym samym rodzaju nośników ciepła, którymi są zazwyczaj silnie zanieczyszczone spaliny, gazy wentylacyjne lub gazy pochodzące z suszenia czy też także ścieki, ługi odpadowe, a nawet gorące ciała stałe, szczególnie problematyczna jest często niska temperatura ciepła odpadowego.

Z energetycznego punktu widzenia należy zawsze najpierw sprawdzić, czy w procesie produkcji istnieje zapotrzebowanie na ciepło na tym poziome temperatury, np. w postaci niezbędnego ciepła procesowego lub ogrzewania pomieszczeń. Jeśli tak nie jest, w zależności od mocy wyjściowej i poziomu temperatury dostępne są różne technologie do powodującego straty przetwarzania ciepła odpadowego na energię elektryczną, do uzyskania ciepła o wyższej temperaturze, do chłodzenia lub do stosowania w sieciach centralnego ogrzewania.

Jednym z największych potencjałów zrównoważonego wykorzystania zasobów energetycznych jest wykorzystanie ciepła o niskiej temperaturze. W zależności od obszaru bilansowania, końcem każdego łańcucha przetwarzania energii jest zawsze ciepło. 

Poziom temperatury nie mówi bezpośrednio nic o ilości energii, a jedynie o jakości ciepła. Codziennie do środowiska oddawane są ogromne ilości energii w postaci ciepła o temperaturze od 40 do 90 °C, pochodzącego z przedsiębiorstw i przemysłu. 

Jeśli możliwe jest przynajmniej częściowe wykorzystanie tego rodzaju ciepła, można osiągnąć dużą skalę i szerokie spektrum oszczędności energii.

Transformacja ciepła

Wiele procesów suszenia, odparowywania i destylacji, zwłaszcza w przemyśle spożywczym i papierniczym, wymaga dużych ilości ciepła przy temperaturze na poziomie około 100–120 °C, jednocześnie pozostawiając duże ilości ciepła odpadowego w temperaturze około 80–90 °C.

GETEC realizuje obecnie obiecujące technologiczne podejście do podwyższania temperatury ciepła odpadowego o około 20–40 K, umożliwiające wykorzystanie tkwiącego tu potencjału. W przeciwieństwie do konwencjonalnych pomp ciepła, nie zużywana jest dodatkowa energia wtórna (np. energia elektryczna), lecz energia napędowa pochodzi z samego ciepła odpadowego. Około 50% wykorzystanego ciepła odpadowego jest podnoszone do wyższego poziomu temperatury. Poziom temperatury pozostałego ciepła odpadowego jest obniżany mniej więcej w tym samym stopniu.

Absorpcyjny układ chłodzenia z ciepłem o niskiej temperaturze  

Chłodzenie ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym. Szczególnie przemysł spożywczy i napojów zużywa dużą część energii pierwotnej do chłodzenia. W tym kontekście rozróżnia się

 • chłodzenie klimatyzacyjne (ok. 6/12 °C),
 • chłodzenie procesowe z temperaturą na poziomie ok. 0 °C lub -10 °C oraz
 • chłodzenie do mrożenia z temperaturą poniżej -30 °C

ponieważ do produkcji wykorzystywane są różne czynniki chłodnicze i procesy technologiczne, w zależności od poziomu temperatury czynnika chłodniczego. 

Agregaty sprężarkowe stosowane są głównie do wytwarzania zimna, ponieważ nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i miejsca. Wadą jest niewątpliwie niska sprawność termodynamiczna, ponieważ agregaty sprężarkowe, oprócz wysokich strat wewnętrznych, zużywają energię elektryczną jako energię napędową, której wartość COP (Coefficient of Performance, czyli stosunek użytecznej mocy chłodniczej do wykorzystanej mocy elektrycznej) wynosi od 1,5 do 5 (w zależności od poziomu temperatury).

Energetyczne i klimatyczne wyzwania naszych czasów wymagają ukierunkowania na wysoką efektywność energetyczną konwersji i wykorzystania, efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego oraz unikanie czynników chłodniczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Wykorzystanie ciepła odpadowego i związane z tym zastąpienie wysokowartościowej energii elektrycznej jest nieodzownym wkładem w efektywne przekształcanie i wykorzystanie energii.

Innym podejściem realizowanym przez GETEC jest opracowanie nowego typu absorpcyjnego układu chłodzenia. Powinno to umożliwić przedsiębiorstwom, które wymagają chłodzenia procesowego, znaczne zwiększenie wydajności energetycznej. Głównym celem jest wykorzystanie wcześniej niewykorzystanego potencjału cieplnego lub ciepła odpadowego o temperaturze około 80 °C (np. ze skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej), aby zapewnić chłodzenie procesowe na poziomie temperatury do -10 °C. W związku z tym wkroczyliśmy na nieznane tereny w zakresie systemu mediów roboczych, zamykając lukę użytkową w sferze chłodzenia absorpcyjnego.

Znaczna część całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwach przemysłowych jest spowodowana przez napęd:

 • pomp
 • wentylatorów
 • sprężarek powietrza
 • sprężarkowych agregatów chłodniczych
 • przenośników taśmowych

Największy potencjał oszczędności energii można znaleźć w często zbyt dużych pompach i wentylatorach. Elektroniczne sterowanie napędami przy użyciu falowników może tu znacznie zwiększyć wydajność. W przeszłości, ze względu na niższe koszty inwestycyjne, początkowo dobierano większe napędy, a w trakcie eksploatacji wykonywano mechaniczne lub hydrauliczne dławienie lub regulację. W takich przypadkach, średnio 30% zapotrzebowania na moc elektryczną można zmniejszyć poprzez usunięcie dławienia i sterowanie napędów falownikiem. Przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej i kosztach inwestycyjnych ponoszonych na instalację falowników, takie rozwiązanie często zwraca się już po kilku latach. 

Wymiana starych napędów na nowe silniki to zawsze wzrost efektywności energetycznej. Korzyść ekonomiczna jest stosunkowo niewielka i zależy bardzo wrażliwie od ceny energii elektrycznej. Jeśli stare silniki nie nadają się do pracy z falownikiem, zawsze zaleca się ich wymianę na nowy silnik. 

Według Niemieckiej Agencji Energetycznej (dena), od połowy 2011 r. sprzedaż silników o stosunkowo niskiej sprawności jest dozwolona jedynie w ograniczonym zakresie. W związku z tym silniki dzielą się na klasy sprawności, przy czym od 2009 r. na całym świecie obowiązuje następujące rozporządzenie:

Klasy efektywności energetycznej silników elektrycznych ważne od 2009 roku:

Klasa wydajności energetycznej

Znaczenie

Stopień sprawności %

IE1

Standard

90 i więcej

IE2

Wysoka sprawność

94 i więcej

IE3

Sprawność premium

ok. 96

IE4

Super premium

97 i więcej

W ramach wytwarzania sprężonego powietrza, oprócz oszczędności energii elektrycznej poprzez nowoczesne sprężarki, napędy i ich sterowanie, możliwe jest także odzyskiwanie ciepła. Można wykorzystać kilka źródeł, np. ciepło odpadowe z napędów, ogrzewany czynnik chłodzący/smarujący oraz ciepło pobierane z otoczenie podczas rozprężania, które jest uwalniane ponownie podczas sprężania. 

Łącznie można wykorzystać do 96% dostarczonej mocy napędowej, pod warunkiem, że istnieje zapotrzebowanie na ciepło w niskiej temperaturze, np. do ogrzewania pomieszczeń.

Nowoczesne miejsca pracy stawiają wysokie wymagania wobec koncepcji oświetlenia. Kluczowe znaczenie ma nie tylko optymalne oświetlenie i odpowiednia jasność, ale również oddawanie barw, w zależności od wymagań danego zadania.

„Podstawowe wymagania dotyczące oświetlenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy są w Niemczech uregulowane w rozporządzeniu o miejscach pracy (ArbStättV). Wszystkie miejsca pracy są objęte zakresem obowiązywania ArbStättV. Ogólne wymagania oświetleniowe ArbStättV są dokładniej określone w przepisach technicznych dla miejsc pracy ASR A3.4 „Oświetlenie”. Dalsze informacje branżowe na temat oświetlenia można znaleźć w ulotkach informacyjnych towarzystw ubezpieczeń wypadkowych. Rozporządzenie o zapobieganiu wypadkom „Podstawy prewencji” (BGV A1 lub GUV V A1) odnosi się do ArbStättV i dotyczy również osób ubezpieczonych dobrowolnie. W porozumieniu z klientem przy planowaniu oświetlenia należy przestrzegać obowiązujących przepisów technicznych, które są ujęte w Niemczech w normie DIN EN 12464-1”. To wyciąg z przewodnik do normy DIN EN 12464-1, wydanego przez „Fördergemeinschaft Gutes Licht” (stowarzyszenie na rzecz promocji odpowiedniego oświetlenia).

Ponadto czynniki ekonomiczne determinują koncepcję oświetlenia i wybór źródła światła, zarówno przy planowaniu nowego systemu oświetlenia, jak i przy jego modernizacji.  W zależności od wymaganego okresu zwrotu kosztów modernizacji lub okresu planowania/koncepcji rozwoju koncepcji, ważną rolę odgrywają zarówno efektywność energetyczna źródeł światła, jak i planowanie wyłączników czasowych i czujników ruchu. Ponadto można również zastosować kompleksowy system kierowania światła, który reguluje natężenie światła w zależności od światła dziennego i strefy oraz uwzględniając wpływy związane z produkcją i urlopem.

Doświadczenie pokazało, że nawet biorąc pod uwagę wyżej wymienione wymagania oświetleniowe dla danego miejsca pracy, można osiągnąć wzrost efektywności energetycznej o ponad 60% dla całego systemu oświetlenia.

Oprócz efektywności energetycznej, na ekonomiczną ocenę systemu oświetleniowego istotny wpływ mają również żywotność i koszty utrzymania oświetlenia i opraw oświetleniowych. Prowadzi to obecnie do wzrostu wykorzystania technologii LED, co przekłada się przede wszystkim na niskie koszty utrzymania i długi czas eksploatacji.


Innowacyjne usługi energetyczne dla przemysłu i złożonych, dużych obiektów

Dla przedsiębiorstw rosnące koszty energii i zmieniające się warunki ramowe są zawsze związane z kwestią konkurencyjności i bezpieczeństwa lokalizacji. Efektywność ekonomiczna, ochrona środowiska i oszczędność zasobów to główne tematy w zakresie energii. Tematy, na które GETEC dostarcza odpowiedzi.

Odciążamy naszych klientów, pewnie poruszając się po rynku energii, oferując opłacalne i przyjazne dla środowiska rozwiązania oraz zapewniając przyszłościowe odpowiedzi na wszystkie pytania związane z dostawami energii.

Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych usługach energetycznych, klikając sąsiednią broszurę.






Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...